Facturatie en leveringsvoorwaarden

 

1.              Algemeen

BIM plan cvba, gevestigd Eester 12 , 2960 Sint-Lenaarts, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid worden met 'Bimplan'.

Onder de klant wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten of met wie wij een overeenkomst tot levering van diensten afsluiten

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

2.              Uurprestaties 

Alle uurprestaties worden geregistreerd op werkbonnen en maandelijks voorgelegd bij de projectverantwoordelijke ter goedkeuring en ondertekening. Prestaties worden maandelijks gefactureerd op basis van de ondertekende werkbonnen. 

3.              Facturatie

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Sint-Lenaarts, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.     

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt Bimplan zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van het vredegerecht van het 5° kanton Antwerpen en / of de rechtbank van eerste aanleg of koophandel te Antwerpen.

4.              Indexaanpassingen

Alle tarieven zullen mee evolueren met nationale indexaanpassingen met een maximum van 2,02% per jaar. Indexaanpassingen zullen minimaal 1 maand op voorhand worden aangekondigd. 

5.              Geldigheidsduur

De voorwaarden opgenomen in de offerte blijven geldig tot 3 maanden na offertedatum. Ondertekening van de offerte geldt als bestelbon bij aanvang van een opdracht. 

6.              Modeleerwerk

Bimplan doet beroep op goed opgeleide Revit modelleurs. De modelleurs zijn hoogopgeleid en werken  altijd onder toezicht van Bimplan. De opdrachtgever zorgt voor correcte en voldoende aangeleverde informatie waarmee de modelleur in staat wordt geacht de Revit modellen adequaat te kunnen opbouwen. De modelleur noch Bimplan kan aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende of niet juist medegedeelde informatie die vereist is voor de modelopbouw. De modelleur heeft  een uitvoerende maar geen beslissende functie. De modelleur zal geen bouwkundige aannames maken zonder toestemming van de de opdrachtgever. De modelleur zal de opdrachtgever inlichten bij gebrek aan correcte informatie of wanneer zich onduidelijkheden voordoen dewelke niet zijn bevoegdheid zijn om ze op te lossen. Indien de opdrachtgever beslist de modelleur ontwerpvrijheid of engineering opdrachten te geven dient dit steeds onder het toezicht te gebeuren van de opdrachtgever die het resultaat van de modelleur zonder voorbehoud voor zijn verantwoordelijkheid neemt. Bimplan noch de modelleur kunnen aansprakelijk gehouden worden voor de juistheid van resulterende modellen en/of tekenwerk dewelke werden uitgevoerd op basis van de door de opdracht verstrekte basisgegevens.

 

Bij het uitwerken van Revit modellen wordt ervan uitgegaan dat de aangeleverde broninformatie volledig en consistent is en kan gebruikt worden als maatgevend uitgangspunt. Wanneer onduidelijkheden of discrepanties zich voordoen bij onderdelen die essentieel zijn om het werk binnen de vooropgestelde termijn te kunnen beëindigen, zullen door de modelleur aannames worden gedaan. Deze worden gesignaleerd naar de projectleider van de klant. Wijzigingen worden steeds in regie verrekend.

7.              BIM Coördinatie & Management & Consultancy

Bimplan engageert zich om een maximale oplossing te bieden voor het zoeken en vinden van conflicten in virtuele gebouwmodellen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de nieuwste software toepassingen en bekwame, hoog opgeleide  medewerkers. Noch de software, noch Bimplan kan echter 100% garanderen dat alle conflicten zullen worden ontdekt, gesignaleerd en/of worden opgevolgd. Bimplan kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor coördinatiefouten dewelke een impact kunnen hebben op faalkosten. 

Het succes van een BIM implementatietraject is afhankelijk van de mate van adoptie, het correct naleven en het gedisciplineerd toepassen van de door de BIM proces manager uitgeschreven richtlijnen door alle projectdeelnemers. De BIM manager, noch Bimplan kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van de planning ten gevolge van BIM gerelateerde conflicten. Bij niet naleving van de door de BIM manager vooropgestelde regels, houdt Bimplan zich het recht voor om onmiddellijk het project te verlaten zonder repercussies van de klant. 

8.              BIMCOLLAB

BIMCOLLAB is een product van KUBUS bv. 

Bimplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden verliezen veroorzaakt door fouten in software of bijgeleverde handleidingen. De licentie wordt door Bimplan gebruikt ifv de dienstverleningsovereenkomst met de klant. 

Het staat de klant vrij om de BIMCOLLAB licentie rechtstreeks van KUBUS BV af te nemen.