Ontdek hier onze opleidingen en schrijf je in! 

Facturatie en leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

BIM plan bv, gevestigd Eester 12 , 2960 Sint-Lenaarts, is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna volgend aangeduid
worden met ‘Bimplan’.
Onder de klant wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten of met wie wij een overeenkomst tot levering
van diensten afsluiten
Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke
schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden
maken deel uit van de dienstverleningsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan.
Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen
evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30
% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd
het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.
De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de
schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de
kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

2. Uurprestaties

Alle uurprestaties worden geregistreerd op werkbonnen en maandelijks voorgelegd bij de projectverantwoordelijke ter goedkeuring en
ondertekening. Prestaties worden maandelijks gefactureerd op basis van de ondertekende werkbonnen.

3. Facturatie

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuur datum.
Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar te Sint-Lenaarts, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding
van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het
verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.
Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt
het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.
Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van
niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling
gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10
% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt Bimplan zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle
nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.
Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van het vredegerecht van het 5° kanton Antwerpen en / of de rechtbank van
eerste aanleg of koophandel te Antwerpen.

4. Indexaanpassingen

Alle tarieven zullen mee evolueren met nationale indexaanpassingen. Indexaanpassingen zullen minimaal 1 maand op voorhand worden
aangekondigd.

5. Geldigheidsduur

De voorwaarden opgenomen in de offerte blijven geldig tot 3 maanden na offertedatum. Ondertekening van de offerte geldt als bestelbon
bij aanvang van een opdracht.

6. Modeleerwerk

Bimplan doet beroep op goed opgeleide Revit modelleurs. De modelleurs zijn hoogopgeleid en werken altijd onder toezicht van Bimplan. De
opdrachtgever zorgt voor correcte en voldoende aangeleverde informatie waarmee de modelleur in staat wordt geacht de Revit modellen
adequaat te kunnen opbouwen. De modelleur noch Bimplan kan aansprakelijk gesteld worden voor ontbrekende of niet juist medegedeelde
informatie die vereist is voor de modelopbouw.
BIM Modeling | BIM Consultancy | BIM Coordination | BIM Management | BIM Academy
info@bimplan.be – www.bimplan.be
De modelleur heeft een uitvoerende maar geen beslissende functie. De modelleur zal geen bouwkundige aannames maken zonder
toestemming van de opdrachtgever. De modelleur zal de opdrachtgever inlichten bij gebrek aan correcte informatie of wanneer zich
onduidelijkheden voordoen dewelke niet zijn bevoegdheid zijn om ze op te lossen. Indien de opdrachtgever beslist de modelleur
ontwerpvrijheid of engineering opdrachten te geven dient dit steeds onder het toezicht te gebeuren van de opdrachtgever die het resultaat
van de modelleur zonder voorbehoud voor zijn verantwoordelijkheid neemt. Bimplan noch de modelleur kunnen aansprakelijk gehouden
worden voor de juistheid van resulterende modellen en/of tekenwerk dewelke werden uitgevoerd op basis van de door de opdracht
verstrekte basisgegevens.
Bij het uitwerken van Revit modellen wordt ervan uitgegaan dat de aangeleverde broninformatie volledig en consistent is en kan gebruikt
worden als maatgevend uitgangspunt. Wanneer onduidelijkheden of discrepanties zich voordoen bij onderdelen die essentieel zijn om het
werk binnen de vooropgestelde termijn te kunnen beëindigen, zullen door de modelleur aannames worden gedaan. Deze worden
gesignaleerd naar de projectleider van de klant. Wijzigingen worden steeds in regie verrekend.

7. BIM Coördinatie & Management & Consultancy

Bimplan engageert zich om een maximale dienstverlening te bieden voor het zoeken en rapporteren van conflicten in virtuele
gebouwmodellen. Hierbij wordt de focus gelegd op de kwaliteit van de BIM modellen, niet het bouwkundige aspect daarvan. Bimplan maakt
gebruik van de nieuwste software toepassingen en bekwame, hoog opgeleide medewerkers. Noch de software, noch Bimplan kan echter
100% garanderen dat alle conflicten zullen worden ontdekt, gesignaleerd en/of worden opgevolgd. Bimplan gaat een middelenverbintenis
aan met de klant, geen resultaatsverbintenis.
Bimplan neemt geen standpunt in bij discussies over bouwtechnische knooppunten, noch zal Bimplan advies verlenen hierover. Bimplan
voert desbetreffend niet de rol van bouwkundig coördinator, deze is voorbehouden aan andere projectdeelnemers die niet onder de
bevoegdheid van Bimplan vallen. Bimplan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bouwkundige fouten dewelke een impact kunnen
hebben op faalkosten.
Het succes van een BIM implementatietraject is afhankelijk van de mate van adoptie, het correct naleven en het gedisciplineerd toepassen
van de door de BIM proces manager uitgeschreven richtlijnen door alle projectdeelnemers. De BIM manager, noch Bimplan kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van de planning ten gevolge van BIM gerelateerde conflicten. Bij niet naleving van de door
de BIM manager vooropgestelde regels, houdt Bimplan zich het recht voor om onmiddellijk het project te verlaten zonder repercussies van
de klant.
De opdrachtgever zal er zich van onthouden om de medewerkers die voor Bimplan bij de Opdrachtgever de opdracht uitvoeren, rechtstreeks
in dienst te nemen, hetzij gedurende de duurtijd van huidige aannemingsovereenkomst, hetzij gedurende 12 maanden na de beëindiging
hiervan, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tussen de Opdrachtgever en Bimplan.
Indien de Opdrachtgever tijdens de hierboven vermelde periode toch tot aanwerving van één van deze medewerkers van Bimplan overgaat,
dan zal hij aan Bimplan, op diens verzoek een forfaitaire vergoeding betalen van 25.000, – Euro per werknemer. Dit alles laat het recht van
Bimplan onaangetast om in rechte de volledige vergoeding te vorderen van de reëel geleden schade.
Bovenstaand artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en Bimplan, zelfs vóór de daadwerkelijke
start van de opdracht.

8. BIMCOLLAB

BIMCOLLAB is een product van KUBUS bv.
Bimplan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden verliezen veroorzaakt door fouten in software of bijgeleverde handleidingen. De
licentie wordt door Bimplan gebruikt ifv de dienstverleningsovereenkomst met de klant.
Het staat de klant vrij om de BIMCOLLAB licentie rechtstreeks van KUBUS BV af te nemen.