Ontdek hier onze opleidingen en schrijf je in! 

Privacy Policy

Activiteiten Bimplan

Welkom bij Bimplan, actief partner bij BIM voor gebouwen is gespecialiseerd in BIM – management, BIM – consultancy, BIM – coördinatie, BIM-modeling, BIM – training & – opleiding.

Bedrijven, organisaties, studenten en geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bimplan via het contactformulier op de website of via de andere contactgegevens voor telefoon, gsm en e-mail.

Bimplan respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Bimplan publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en de rechten die u in dit verband kan uitoefenen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR) en andere toepasselijke privacywetgeving in de meest ruime zin.

De Website van Bimplan kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van derden en de persoonsgegevens die u mogelijk aan hen verstrekt. Het is mogelijk dat de betrokken website uw gegevens verzamelt en gebruikt voor andere doeleinden dan degene vermeldt in deze privacyverklaring. We raden onze bezoekers aan om de privacyverklaring van de betrokken site na te lezen vooraleer enige persoonsgegevens mee te delen.

Wie is betrokken in de verwerking van uw persoonsgegevens via Bimplan?

Bimplan is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via de Bimplan verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat hij/zij het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststelt en dat hij/zij de eerste verantwoordelijke is om ervoor te zorgen dat deze verwerking gebeurt op een wettelijke, transparante en veilige manier.
Contactgegevens van Bimplan vindt u terug op de contactpagina van de website, via onze marketing – en andere documenten.

BIM Plan cvba met maatschappelijke zetel te Eester 12 – 2960 Sint Lenaarts en ondernemingsnummer BE 0820 266 048 is de verwerkingsverantwoordelijke om onder volledige confidentialiteit en strikt in overeenstemming met de verplichtingen van de GDPR uw persoonsgegevens te verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke(n) en verwerkers kunnen beroep doen op onderaannemers om uw persoonsgegevens te verwerken.

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat eenieder die onder hun gezag handelt en tot de persoonsgegevens toegang heeft, deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de instructies die zij hieromtrent krijgen en zich specifiek tot vertrouwelijkheid verbinden.

Uw persoonsgegevens verzameld via Bimplan kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, openbare aanklagers en rechtbanken, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien we te goeder trouw inschatten dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bijvoorbeeld teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, in het kader van een fusie, overname of reorganisatie, in het kader van een wijziging van praktijk, teneinde onze activiteiten uit te breiden of te verbeteren, om rechten en belangen te beschermen, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren) en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Uw persoonsgegevens verzameld via Bimplan zullen niet worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit uitzonderlijk toch het geval zou zijn, zullen we de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld door het in plaats stellen van passende waarborgen).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en voor hoe lang?

We verzamelen en verwerken mogelijk volgende gegevens afhankelijk van uw relatie tot Bimplan:

Persoonlijk identificatiegegevens: voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonlijke bijzonderheden: geboortedatum, taal en dossiernummer

Wachtwoord voor bestaande of nieuwe on-line diensten

Profielgegevens: datum aanmaak, laatste login en laatste wijziging

Loggegevens: aantal log-ins en welke informatie werd geconsulteerd en hoe vaak.

Alleen voor professionele contactpersonen: alle relevante professionele gegevens die voor de samenwerking of vervulling van de contractuele verplichtingen noodzakelijk kunnen zijn.

Naam en voornaam, functie , telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de contactgegevens.

We houden uw persoonsgegevens tevens niet langer bij dan noodzakelijk en verwijderen alle persoonsgegevens in principe wanneer u hierom verzoekt (zie hieronder bij punt 3), wanneer u uw profiel verwijdert (zie hieronder bij punt 3) of wanneer de samenwerking tussen u en Bimplan wordt stopgezet buiten de wettelijk verplicht te bewaren gegevens.

We gebruiken de opgevraagde gegevens om:

U toegang te verschaffen tot de website van Bimplan, uw registratie tot de website van Bimplan te kunnen beheren en uw afspraken te kunnen behandelen en opvolgen.

De goede werking en diensten van Bimplan te verzekeren en te verbeteren en u hierover te berichten via reclame e.a.

De veiligheid van Bimplan en de bewaarde gegevens te verzekeren.

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van onderstaande wettelijke basissen:

De verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst met u uit te voeren en/of om gebruik te kunnen maken van de website van Bimplan.

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

De goede verwerking en diensten van Bimplan te verzekeren en te verbeteren

De veiligheid van Bimplan en de gegevens erin bewaard te verzekeren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

We stellen alles in het werk om Bimplan en de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Bimplan beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

U kan ons steeds contacteren (zie contactgegevens op het einde van deze verklaring) om de volgende rechten uit te oefenen:

het verkrijgen van uitsluitsel over het al dan niet door ons verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage of een kopie van die persoonsgegevens te verkrijgen

het aanpassen van uw onjuiste persoonsgegevens

het vervolledigen van uw onvolledige persoonsgegevens

het wissen van (bepaalde van) uw persoonsgegevens

het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

het overdragen van uw persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke

U kan uw rechten in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving steeds kosteloos uitoefenen. We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.

Vooraleer te antwoorden op uw verzoek, zullen wij steeds eerst nagaan of deze voldoende gegrond en niet buitensporig is, alsook of de voorwaarden opgenomen in de toepasselijke privacywetgeving vervuld zijn. Wij zullen in ieder geval antwoorden op uw verzoek binnen een maand na de ontvangst ervan.

Geregistreerde contacten hebben via de Bimplan-website bovendien steeds toegang tot hun persoonsgegevens via de tab Mijn Profiel. Hier heeft u tevens de mogelijkheid om uw persoonsgegevens aan te passen en uw profiel te verwijderen. Opgelet, indien u uw profiel verwijdert, verwijderen wij al uw persoonsgegevens in ons bezit, Indien u daarna opnieuw gebruik wenst te maken van de webdiensten of andere diensten van Bimplan, dient u bijgevolg het volledige registratieproces opnieuw te doorlopen.

Deze vernieuwde registratie kan op geen enkele wijze ingaan op overdracht van rechten die mogelijk werden verkregen via de voorgaande registratie en door uzelf verwijderde registratie. 
Bij mogelijke misbruiken kan u hiervoor uiteraard verzoeken om de foutieve deactivatie van uw registratie te onderzoeken op basis van de hiervoor aangevoerde bewijzen van uw kant.

Indien dit enigszins mogelijk is zal Bimplan uw rechten dan terug activeren op uw nieuwe registratie tenzij alle hiermee verbonden bewijzen door de deactivatie definitief niet kunnen teruggevonden worden.

Voorlegging van wettelijke bewijs van het tegendeel, en dus van uw rechten, kan na onderzoek door Bimplan door u ingeroepen worden om de verderzetting van uw rechten door te laten lopen via de nieuw aangemaakte registratie.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De meeste recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op elke pagina van Bimplan website.

De meeste recente versie van deze verklaring is steeds beschikbaar via een koppeling onderaan op elke pagina van Bimplan website.

Heeft u nog verdere vragen of wenst u een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u opmerkingen, vragen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of Bimplan, kunt u deze via e-mail bezorgen aan: DPO@bimplan.be(link sends e-mail).

U kan tevens rechtstreeks contact opnemen met Bimplan via de website, telefoon of gsm.

U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit naar keuze indien u van mening bent dat uw privacy rechten niet gerespecteerd worden.